Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là?

Câu hỏi: Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là A. Hiến pháp B. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em C. Luật hôn nhân và gia đình D. Cả A, B, C Đáp án đúng D. Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là: Hiến pháp, Luật bảo […]

Đọc Thêm

Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI ——- Số: 29/2019/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em ————— Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ […]

Đọc Thêm