Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI ——- Số: 29/2019/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em ————— Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ […]

Đọc Thêm

111 Tổng Đài Quốc Gia Bảo Vệ Trẻ Em, Lưu Ý Chi Tiết

Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 với 3 số 111, là những số hàng đầu, ngắn và dễ nhớ. Tổng đài được thành lập theo quy định của Luật trẻ em năm 2016. 111 Tổng Đài Quốc Gia Bảo Vệ Trẻ Em Trang Thông tin điện tử Tổng đài 111 có địa […]

Đọc Thêm